публична продан публични продажби търгове за имоти търг имот конкурс съдебен изпълнител

Предстоящо

Юли 2019
1
2
3
4
5
6

Август 2019
1
2
3

АрхивЕлате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!

24 плажни ивици на Северното черноморие под наем 2009 Юли 8

Областната управа на Област Добрич открива процедура за провеждане на втори търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години за стопанисване на следните морски плажове на територията на област Добрич:

ОБЩИНА ШАБЛА:
„Дуранкулак-север 1" с начална годишна тръжна цена 65 586 лв. 
„Дуранкулак-север 2" с начална годишна тръжна цена 4 900 лв.
„Къмпинг „Чайка"("Космос") с начална годишна тръжна цена 35 888 лв.
„Дуранкулак" с начална годишна тръжна цена 55 728 лв.
„Крапец - север" с начална годишна тръжна цена 205 934 лв.
„Крапец - централен 1" с начална годишна тръжна цена 10 583 лв.
„Крапец - централен 2" с начална годишна тръжна цена 48 905 лв.
„Шабленска тузла" с начална годишна тръжна цена 35 354 лв.
„Къмпинг "Добруджа" с начална годишна тръжна цена 63 720 лв.
 
ОБЩИНА КАВАРНА:
"Русалка"  / „Малък плаж", „Голям плаж", „Плаж "Каяк", „Плаж "Хелинга", „Централен плаж", „Бейби плаж" / с начална годишна тръжна цена 15 066 лв.
„Божурец -  Топола 1" с начална годишна тръжна цена 1 816 лв.
„Божурец -  Топола 2" с начална годишна тръжна цена 5 016 лв.
„Божурец - Топола 3" с начална годишна тръжна цена 10 760 лв.
„Иканталъка 2" с начална годишна тръжна цена 16 258 лв.

ОБЩИНА БАЛЧИК:
„Тузлата" с начална годишна тръжна цена 7 262 лв.
„Робинзон 2" с начална годишна тръжна цена 3 207 лв.
„Овчаровски плаж" с начална годишна тръжна цена 2 955 лв.

2. Право на участие в търга имат всички физически и юридически лица, закупили тръжни документи и представили необходимите документи. Физическите лица, които не са еднолични тъговци, следва да се регистрират по реда на чл. 58 от Търговския закон към момента на сключване на договора за наем.


3. Тръжната документация за участие в търга се закупува в Бюро "Комплексно обслужване" на областна администрация. Цената на тръжната документация е 1000.00 /хиляда/ лева . За закупуване на тръжната документация не се дължи ДДС върху посочената сума.


 4.  Размерът на депозитната вноска за участие в търга е в размер на 50% от началната тръжна цена, вносима при подаването и регистрирането на заявлението за участие в търга включително, по банков път по сметка на Областна администрация на област Добрич : IBAN -BG 89 UNCR 7000 3306 2031 16,  BIC - UNCR BGSF. За внесеният депозит не се дължи лихва.


5. Кандидатите за участие в търга следва да представят следните документи:


5.1. Заявление за участие - попълва се по образец, приложен в тръжните книжа;
5.2. Документ за закупена тръжна документация. Тръжната документация е в размер на 1000.00 /хиляда/ лева и следва да бъде внесена по сметка на Областна администрация на област Добрич, IBAN - BG 88 UNCR 7000 3106 2031 02, BIC - UNCR BGSF ;
5.3. Документ за внесен депозит по т. 4;
5.4. Документ за легитимация и представителна власт:
5.4.1. За физически лица, които не са регистрирани като еднолични търговци:
-  Копие от документ за самоличност;
- В случаите, когато участва в търга чрез пълномощник, упълномощеният представя нотариално заверено пълномощно;
- Удостоверение за липса на задължения по чл.87, ал.6 от ДОПК;
- Свидетелство за съдимост /срок на валидност 6 месеца/.
5.4.2. За еднолични търговци (ЕТ):
-  Нотариално заверен документ за регистрация на ЕТ;
- Оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код на търговеца по чл.23 от Закона за Търговския регистър на търговеца, издадени от Агенцията по вписвания - валидни към датата на провеждане на търга;
- В случаите, когато едноличния търговец участва в търга чрез пълномощник, упълномощеният представя нотариално заверено пълномощно;
-  Свидетелство за съдимост на едноличния търговец /срок на валидност 6 месеца/.
5.4.3. За юридически лица:
-  Нотариално заверен документ за регистрация на юридическото лице;
- Оригинал или нотариално заверено копие от удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код на търговеца по чл.23 от Закона за Търговския регистър на търговеца, издадени от Агенцията по вписвания - валидни към датата на провеждане на търга;
- Нотариално заверено пълномощно за представителна власт, ако юридическото лице се представлява от пълномощник;
-  Свидетелство за съдимост на членовете на управителните и контролните органи на търговското дружество /срок на валидност 6 месеца/.
5.5. Юридическите лица и ЕТ, участващи в търга следва да представят нотариално заверено копие от данъчната регистрация;
5.6. Предложение за наемна цена, както и попълнен на хартиен носител проект на договор с предлаганата цена и данните на кандидата, поставени в малък непрозрачен запечатан плик с надпис "Предлагана цена"/по образец/.
 5.7. Декларация, че ще осигури за своя сметка техническо оборудване на морския плаж и прилежащата акватория със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейностите по §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК, необходими за осигуряване на водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравното и медицинско обслужване, и санитарно-хигиенно поддържане на плажа по време на туристическия сезон, но не по-късно от 1 юни и не по рано от 30 септември на съответната календарна година и за поддържане на чистотата на  морския плаж /образец/.
5.8. Декларация, че ще обезпечи организационния и кадрови ресурс за извършване на дейностите по т. 5.7 /образец/.
     5.9. Предложение за организация на задължителните дейности, съгласно §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК;
5.10. Специализирани схеми (в мащаб) и подробна обяснителна записка към тях, отговарящи на нормативните изисквания за:
      1. Прилежащата акватория с определяне на зоните за:
а) санитарна охрана и къпане;
б)развитие на водни спортове, ако се предвиждат такива дейности;
в) подводна археология и подводен туризъм, ако се предвиждат такива дейности;
2. Преместваемите обекти и съоръжения, с определяне на зоните и обектите, необходими за:
а) здравно и санитарно-хигиенно обслужване на посетителите (медицински и реанимационни пунктове, санитарни възли, душ-кабини, съблекални и др. подобни);
б) водно-спасителна дейност (спасителни постове, спасителни станции, зоните за къпане и тяхното означавани и др. съгласно действащите нормативни изисквания за водно-спасителна дейност);
в) спортно - развлекателни услуги (зони за разполагане и осъществяване на спортни дейности, преместваеми обекти за спортни дейности и за съхраняване на инвентар, водна пързалка и др.);
г) търговски обекти (сглобяеми обекти, павилиони и навеси);
д) поддържане на морския плаж (кошчета и съдове за битови отпадъци, обекти за съхраняване на машините и инвентара, свързан с поддържането и др.).
Схемите трябва да съдържат таблица с номерация и площта на всеки отделен обект.
5.11. Декларация, че кандидатаът не е в производство по несъстоятелност -/по образец/;
5.12. Удостоверение за липса на публични задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2 от ДОПК - за юридическите лица и ЕТ;
5.13. Декларация, че приема изцяло условията по приложения към тръжната документация проект на договор/по образец/;
5.14. Предложението за наемна цена, заедно с попълнения договор, съдържащ данните на кандидата и предлаганата цена се поставя в малък непрозрачен запечатан плик с надпис "Предлагана цена". Всички документи по Приложение № 1, заедно с малкия запечатан плик, съдържащ предложената наемна цена се поставят в голям непрозрачен плик, върху който задължително се изписва "Заявление за участие в търг с тайно наддаване" и наименованието на обекта, както и наименованието на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон и факс, когато такъв е наличен.


6. Подаването и регистрирането на заявления за участие в търга ще се извърши, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч. до 19.07.2009 год. в административната сграда на Областна администрация на област Добрич - гр. Добрич, ул. "Независимост" № 5, в Бюро за комплексно обслужване.


7. Търгът ще се проведе на 20.07. 2009 г. от 10.00 часа в Областна администрация - Добрич.


8. Огледът на обектите, предмет на настоящия търг е свободен и се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

 

 

 

 

 

Интересни
публична продан публични продажби търгове за имоти търг имот конкурс съдебен изпълнител